ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັ້ນສູງ

*(ຂປລ) ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ(SHEP) ຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິການ ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃຫ້ຄ່ອຍ ຫຍັບມໍ່ເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍຜ່ານຈາກການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການ ເງິນ ແລະ ການ ປົກຄອງລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ການປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ຫລັກ ສູດການ ຮຽນ-ການ ສອນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການສ້າງ ລະບົບປະກັນ ປະກັນ ຄຸນນະພາບ, ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານເຂົ້າ ໃນການ ຮຽນ-ການສອນ, ການສົ່ງເສີມ ໂອກາດໃນການເຂົ້າຮຽນ ການສຶກສາຊັ້ນ ສູງຢ່າງ ສະເໝີພາບ . ມາໃນ ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2011 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມໄລຍະຕົ້ນໂຄງການ ຄັ້ງ ທີ 2 ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ແກ່ວຽກງານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ພັນຄຳ ວິພາວັນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ມີບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກະຊວງສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທີມງານຊ່ຽວຊານ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງເອກະສານທີ່ສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເປັນຕົ້ນບົດລາຍງານເບື້ອຕັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເງິນ ແລະ ການປົກຄອງ; ການເພີ່ມທະວີຄວາມ ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດ ສຳລັບ ປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ການ ສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການ ສະເໜີແບບແຜນ ເບື້ອງຕົ້ນວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ. ໂຄງການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ຕົ້ນ ປີ 2010 ໂດຍກົມ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງມະຫາວິທະຍາ ໄລໃນທົ່ວປະເທດ. ໂດຍໄດ້ຮັບ ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ(ADB) ໃນວົງເງິນ 28,8 ລ້ານໂດລາ. ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຮ່າງບັນດາເອກະສານສຳຄັນ ທີ່ເປັນບ່ອນ ີງຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຊັ້ນສູງເຊັ່ນ: ແຜນແມ່ບົດເພື່ອ ພັດທະນາການສຶກສາ ຊັ້ນສູງແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການຄົ້າຄວ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າດັດແປງ ມາດຕະຖານຫລັກສູດ ແຫ່ງຊາດ, ການວາງແຜນສ້າງລະບົບປະກັນ ຄຸນນະພາບ, ກນຈັດສົ່ງພະນັກງານ ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ./.

ກັບສາລະບານ

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446