ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ລາວ ກຽມທົບທວນການປະຕິບັດແຜນງານ ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

*(ຂປລ): ໃນເດືອນກໍລະກົດ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ 179 ປະເທດທົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດແຜນງານກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ. ໃນການທົບທວນແຜນງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ປະເມີນຜົນ ແລະ ສຳຫລວດຄືນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜ້າ ວຽກແຕ່ລະດ້ານ ເຊັ່ນ: ສິດທິມະນຸດ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສິດທິທາງສຸຂະພາບ, ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ, ການ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທຸກຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍິງ ລວມເຖິງບັນຫາປະຊາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງການສຳຫລວດຄັ້ງນີ້ ທຸກພາກ ສ່ວນ ໃນສັງຄົມທັງພາກ-ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການສະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຂຶ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ເພື່ອເລີ່ມ ການກະກຽມທົບທວນ ການປະຕະບັດແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ດຣ. ນາງ ສາຍໝອນຄຳ ມັງໜໍ່ເມກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ຂອງການສຳຫລວດ ແມ່ນເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ລາວ ໂດຍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນການປະຕິບັດແຜນງານດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະເກືອບ 20 ປີ, ຜົນຂອງ ການທົບທວນຈະເປັນການ ປະກອບສ່ວນໃນການກະກຽມບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອ ກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການເຂ້ົາເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ./.

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446