ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

*(ຂປລ) ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວ ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2011-2015) ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2011, ທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນດີ ປັນແກ້ວ, ຫົວ ໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກ ສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ 4 ແຜນງານຕົ້ນຕໍຄື: ແຜນງານທີ I ພັດ ທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະຖິຕິແຍກເພດ ແລະ ດຳເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງຂະບວນການ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ; ແຜນງານທີ II ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸດຄະລາກອນ ທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ ຍິງ; ແຜນງານທີ III ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການມອບສິດເປັນເຈົ້າ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນ ທຸກດ້ານ ແລະ ແຜນງານທີ IV ປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຜນ ຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ກຳນົດວິໄສທັດ, ເປົ້າໝາຍ, ທິດທາງ, ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ, ແຜນງານ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ໂດຍແນໃສ່ ຫລຸດຜ່ອນການຈຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບສູງ; ໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່, ສ້າງຂະບວນການ, ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ-ຊາຍ , ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ ຍິງ ແລະ ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ ແກ່ແມ່ຍິງ ມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນ, ສ້າງໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນດ້ານຕ່າງໆ; ເພີ່ມຈຳນວນແມ່ຍິງ ເຂົ້າໃນຕຳ ແໜ່ງ ຕັດສິນບັນຫາຂັ້ນຕ່າງໆທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທຸກລະດັບ; ຮັບປະກັນການເປັນ ຢູ່ທີ່ດີຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໂດຍເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ແຫລ່ງ ທຶນ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແນໃສ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດຮຽນ, ຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາການທຶນຮອນ ໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ສົນທິສັນ ຍາຊີດໍ, ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ ແລະ ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການ ພັດທະນາ.

ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II(2011-2015) ສ້າງຂຶ້ນບົນ ພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VII ແນໃສ່ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຫລຸດຜ່ອນການຈຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ ຍິງໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບສູງ, ຜັນຂະຫຍາຍ 4 ບ້າດກ້າວບຸກທະລຸ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງເຈດຈຳນົງຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບ ການຈຳແນກຕໍ່ ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ), ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ ດ້ານການພັດທະນາ, ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງແມ່ຍິງ./.

ກັບສາລະບານ

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446