ແຂວງບໍ່ແກ້ວເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ


ຂປລ. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2014 ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍການເ ປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມລິດ ສີຜາວັນ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາພະແນກການ, ຫ້ອງການ, ລັດວິສາຫະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນການເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຜ່ານບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ, ຜ່ານດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ເຊິ່ງປະກອບມີ 7 ໝວດຄື: ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ, ຂັ້ນຕອນ-ວິທີການ ແລະ ກໍານົດເວລາການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ, ອົງການຮັບແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ, ຂໍ້ຫ້າມ, ການກວດກາແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ, ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ. ໃນນີ້ລວມມີ 27 ມາດຕາ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກ ໃຫ້ເຫັນຈໍານວນ 2 ມາດຕາເຊັ່ນ: ການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການແຈ້ງຈໍານວນເງິນ ຫລື ມູນຄ່າວັດຖຸທີ່ໄດ້ມາຈາກການສືບທອດ ມູນມໍລະດົກ, ເງິນເດືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

     
ປະເພດຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງແຈ້ງ ລວມມີ ທີ່ດິນ, ເຮືອນ, ການສືບທອດມູນມໍລະດົກ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງອື່ນໆ, ພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆ, ວັດຖຸເຕັກນິກທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ວັດຖຸທີ່ມີຄ່າເປັນຕົ້ນ: ເງິນ-ຄໍາ, ພັນທະບັດ, ໃບຫຸ້ນເງິນຝາກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊັບສິນອື່ນໆ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ແຕ່ລະປະເພດທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 20 ລ້ານກີບຂືຶ້ນໄປ ສ່ວນປະເພດລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງແຈ້ງເຊັ່ນ: ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບໍາເນັດ, ລາຍໄດ້ຈາກການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ການກູ້ຢືມ, ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ການໃຫ້ບໍລິການ, ຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ./.

 

ກັບສາລະບານ                ກັບຫນ້າຫລັກ

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446